Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К., Николова, Н. Г.
Заглавие: Методология на разработване на научни статии (рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации)
Ключови думи: журналометрия, принципи за индексиране на периодични издания

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 90, 2013, България, София, Изд. Технически Университет София, ISBN 978-954-438-851-5
  Autors: Nikolov, E. K., Nikolova, N. G.
  Title: Elaboration's Methodology of Scientific Articles (referencing and indexing a journal, indicators of scientific publications)
  Keywords: journalometrics, principles for indexing periodicals, scientific moral and scientific ethics

  References

   Issue

   , pp. 90, 2013, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN 978-954-438-851-5

   Цитирания (Citation/s):
   1. И. Мавродиева (2018), Методика за написване на научна статия, Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г., ISSN 1314-4464 - 2018 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: учебник