Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, Н. Й., Костов, П. С., Ангелова, Д.Г.
Заглавие: Числена симулация изгарянето на газово гориво в ограничена инжектирана завъртяна струя
Ключови думи: Числена симулация, неизотермични условия, ограничена инжекти

Абстракт: В настоящата статия са показани резултати на скоростни профили, масова концентрация, степен на въртене, ефективна степен на въртене, изменение на температурата в различни сечения от смесителната камера на горивното устройство, получени при числена симулация на изгаряне на природен газ в ограничена инжектирана завъртяна струя.

Библиография

  Издание

  , том 3, брой 8, стр. стр. 7, 2014, България, ТУ-Варна, ISSN 1314-2550
  Autors: K, N. J., K, P. S., Angelova, D.G.
  Title: Numerical simulation of gas fuel burning in injected swirled jet
  Keywords: Numerical simulation,non-isothermal conditions,limited swirling jet

  Abstract: In this paper the results of velocities, mass concentration, degree of rotation and temperature fields are shown. The results are obtained by numerical simulation of natural gas fuel burning in limited injected swirled jet.

  References

   Issue

   , vol. 3, issue 8, pp. 7, 2014, Bulgaria, TU-Varna, ISSN 1314-2550

   Цитирания (Citation/s):
   1. Fire modelling and simulations in cramped space - 2021 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание