Оригинал (Original)
Автори: Гергов, С. Ц.
Заглавие: Компютърно интегрирани системи
Ключови думи: Компютърно интегрираното производство; Роботизирани системи; Компютърни системи; ИКТ

Абстракт: В учебника “Компютърно интегрирани системи” се разглеждат основните особености, най-важните показатели, редица конструктивни, технологични, организационно-икономически, информационни и други проблеми, отнасящи се до компютърно интегрираните системи и компютърно интегрираното производство. Учебникът е предназначен за студентите от специалност “Индустриален мениджмънт” на Техническия университет – София, но той може да се използва и от широк кръг специалисти, работещи в областта на автоматизацията на производството и компютърните производствени системи.

Библиография

  Издание

  Технически университет - София, том 1, брой 1, стр. стр. 266, 2019, България, София, Издателство на ТУ - София, ISBN 954-438-472-3
  Autors: Guergov, S. T.
  Title: Computer integrated Systems
  Keywords: Компютърно интегрираното производство; Роботизирани системи; Компютърни системи; ИКТ

  Abstract: В учебника “Компютърно интегрирани системи” се разглеждат основните особености, най-важните показатели, редица конструктивни, технологични, организационно-икономически, информационни и други проблеми, отнасящи се до компютърно интегрираните системи и компютърно интегрираното производство. Учебникът е предназначен за студентите от специалност “Индустриален мениджмънт” на Техническия университет – София, но той може да се използва и от широк кръг специалисти, работещи в областта на автоматизацията на производството и компютърните производствени системи.

  References

   Issue

   TU - Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 266, 2019, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 954-438-472-3

   Вид: учебник