Оригинал (Original)
Автори: Sgurev V., Гергов, С. Ц., Ivanov, G.
Заглавие: Положителните науки съ приложение къмъ индустрията. История на висшето техническо образование в България
Ключови думи: Висше техническо образование; Висше техническо училище; Евлогий и Христо Георгиеви

Абстракт: В книгата е описан трънливия път на създаването на българското висше образование в областта на инженерното дело и архитектурата след освобождението на България през 1879 г. Отбелязани са най-важните жалони на това развитие, като първият от тях е положен в завещанието на големият български благодетел и дарител Евлогий Георгиев от 1882 г., където отбелязва необходимостта от създаването на висше училище, в което да се преподават „положителни науки с приложение към индустрията“.

Библиография

  Издание

  Издание на БАН, том 1, брой 1, стр. стр. 350, 2019, България, София, Издателство на БАН, Издателство „Захарий Стоянов“, ISBN 978-619-245-004-5
  Autors: Sgurev V., Guergov, S. T., Ivanov G.
  Title: Positive Sciences with Application to Industry. History of Higher Technical Education in Bulgaria
  Keywords: High Technical Education, High School

  Abstract: History of Higher Technical Education in Bulgaria

  References

   Issue

   BAS, vol. 1, issue 1, pp. 350, 2019, Bulgaria, Sofia, BAS, ISBN 978-619-245-004-5

   Вид: книга/глава(и) от книга