Оригинал (Original)
Автори: Танева, С. П., Амбарев, К. М.
Заглавие: Интерактивна система за изчисляване на динамичните свойства на автомобили
Ключови думи: алгоритъм, динамични свойства, интерактивна система, автомобили

Библиография

  Издание

  , том 1, брой 123, стр. стр. 82-87, 2019, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Taneva, S. P., Ambarev, K. M.
  Title: Interactive system for the dynamic properties calculation of motor vehicles
  Keywords: algorithm, dynamic properties, interactive system, motor vehicles

  References

   Issue

   , vol. 1, issue 123, pp. 82-87, 2019, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание