Оригинал (Original)
Автори: Генов, В. Б., Гинчев, Д. Г.
Заглавие: Анализ на видове долитане и заход на летище София чрез авиационен симулатор
Ключови думи: Симулатор, FMS, автопилот

Абстракт: Чрез този доклад ще се демонстрират част от възможности на създаден от студенти в КВТ, ТФ, ТУ–София авиационен симулатор. Реализиран по вътрешен проект на КВТ, финансиран от НИС при ТУ-София по проект Студентски хъб, фирми от авиационния бранш и др. Ще се изследват различни заходи за кацане. За целта се проведоха полети на летище София по схема за кацане. Ще се анализира количеството изразходвано гориво. Ще се отчете времето за провеждане на полетите. За целта бяха извършени полети със стандартен заход за кацане, съкратен, визуален и втори заход, които са изпълнени с автопилот и отделен етап с ръчно управление. С помощта на тази система се представя нова възможностите за обучение и изследователски цели в ТУ-София.

Библиография

  Издание

  БулТранс 2020, стр. стр. 29-34, 2020, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Genov, V. B., Ginchev, D. G.
  Title: Analysis of types of landings at Sofia Airport with an aviation simulator
  Keywords: simulator, FMS, autopilot

  Abstract: This report will demonstrate various capabilities of an aviation simulator created by students at the Department of Air Transport, Faculty of Transportation, Technical University Sofia. The simulator was developed as part of an internal project of DAT, and financed by the Center for Research and Development at TU-Sofia (under the project Student Hub) and companies in the aviation industry, among others. Various arrival types were explored. For this purpose, flights were conducted at Sofia Airport following diverse arrival schemes. The amount of fuel consumed was analyzed and the flight time was documented. For this purpose, flights with standard, shorter than standard, visual, and second approaches were performed using autopilot, with the final segment of the landing being performed with manual controls. The system presents new learning opportunities and research goals for students and others.

  References

   Issue

   BulTrans 2020, pp. 29-34, 2020, Bulgaria, Sozopol, Technical University - Sofia Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание