Оригинал (Original)
Автори: Калоянов, Н. Г., Василев, М. П., Божков, Ц. Н.
Заглавие: Един подход за определяне на крайните температури на потоците в системи от топлообменници
Ключови думи: топлообменници, крайни температури

Абстракт: Извършено е експериментално изследване за получаване на директни зависимости за определяне на крайните температури на горещия и студения поток при рекуперативни топлообменници без фазов преход на работните среди. Получените математични модели апроксимират с висока точност експерименталните данни. Същите дават възможност за директно решаване на проверочната задача без да се познава стойността на коефициента на топлопреминаване, както се предлага в класическите алгоритми. Те са и ключ за решаване на проверочната задача за системи от топлообменници по метода на каноничната форма.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие ЕМФ'2008, том 1, стр. стр. 364–369, 2008, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371
  Autors: Kaloyanov, N. G., Vassilev, M. P., Bozhkov, T. N.
  Title: An approach for determining the outlet stream temperatures in heat exchanger networks
  Keywords: heat exchangers, outlet stream temperatures

  Abstract:

  References

   Issue

   XIII National Scientific Conference with International Participation FPEPM, vol. 1, pp. 364–369, 2008, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Цитирания (Citation/s):
   1. Analysis of the efficiency of an embedded floor heating for snow melting and freeze protection - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание