Оригинал (Original)
Автори: Барахарска, М. Б., Славов, Ц. Н., Иван Марковски.
Заглавие: МЕТОД ЗА ПОДОБРЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПРОМЕНЯЩМЕТОД ЗА ПОДОБРЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ИЗМЕРВАНА ВЕЛИЧИНА В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕА СЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ИЗМЕРВАНА ВЕЛИЧИНА В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Ключови думи: динамични/подобрени измервания, метод неизпозващ модел на измерването, флитър на Калман

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 70, брой 3, стр. стр. 51-60, 2020, България, София, ТУ-София, DOI 10.47978/TUS.2020.70.03.019
  Autors: Baraharska, M. B., Slavov, T. N., I. Markovski.
  Title: MODEL-FREE METHOD FOR TIME VARYING DYNAMIC MEASUREMENTS IN CONTROL SYSTEM
  Keywords: Model- free method for dynamic measurements, Kalman filter, dynamic measurements

  References

   Issue

   Journal of Technical University Sofia, vol. 70, issue 3, pp. 51-60, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, DOI 10.47978/TUS.2020.70.03.019

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание