Оригинал (Original)
Автори: Русев Р. А., Савчев, С. П., Николов, Н. Л., Гълъбов, В. Б.
Заглавие: Синтез на гърбични механизми с транслираща гърбица и ролков плъзгач
Ключови думи: гърбичен механизъм, синтез, ъгъл на предаване на силата

Абстракт: Представен е математичен модел за синтез на гърбичен механизъм с транслираща гърбица и ролков плъзгач. Определени са основните параметри на механизма при отчитане на ъгъла на предаване на силата. Въведено е допълнително условие за по-равномерно износване на ролката.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 56, стр. стр. 64-68, 2005, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Russev R. A,., Savchev, S. P., Nikolov, N. L., Galabov, V. B.
  Title: SYNTHESIS OF CAM MECHANISMS WITH TRANSLATING CAM AND TRANSLATING ROLLER FOLLOWER
  Keywords: Cam Mechanism, Synthesis, Pressure Angle

  Abstract: The paper presents a mathematical model for synthesis of cam mechanisms with a translating cam and translating roller follower. The basic parameters of the mechanism are obtains considering the pressure angle. An additional condition is provided order to regularly worn out of the roller.

  References

   Issue

   Mechanics of Machines, issue 56, pp. 64-68, 2005, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Цитирания (Citation/s):
   1. Paleva-Kadiyska B.I. Synthesis of cam mechanisms with input translation, flat and profiled follower. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria)Volume 50, Issue 2, Pages 158 - 165, 2020, ISSN 08616663 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание