Autors: Mateev, V. M., Marinova, I. Y.
Title: Live tissue electromagnetic properties characterization
Keywords: Bioimpedance, measurement system, electromagnetic properties, IR thermal images

References

  Issue

  , 2011, Netherlands, ISBN Live tissue electromagnetic properties characterization

  Copyright International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics

  Цитирания (Citation/s):
  1. DOI: 10.3233/JAE-209118 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

  Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus