Оригинал (Original)
Автори: Пулков, В. К., Колева, П. Х., Иванов, А. С., Михайлова, Д. А., Тончев, К., Памуков, М. Е., Илиев, Г. Л.
Заглавие: Безпроблемна и повсеместна свързаност и сигурност, подкрепящи самокоординацията и адаптивността на КФС
Ключови думи: сигурност, самокоординация, адаптивност

Библиография

  Издание

  Само-координиращи се и адаптивни безжични Кибер-Физични Системи с човек във веригата, Георги Илиев редактор, стр. стр. 65-108, 2020, България, София, Технически университет - София, ISBN ISBN: 978-619-167-410-7
  Autors: Poulkov, V. K., Koleva, P. H., Ivanov, A. S., Mihaylova, D. A., Tonchev, K., Pamukov, M. E., Iliev, G. L.
  Title: Seamless and ubiquitous connectivity and security, supporting the self-coordination and adaptability of the CPS
  Keywords: security,self-coordination, adaptability

  References

   Issue

   Self-coordinating and Adaptive Wireless Cyber-Physical Systems with a Person in the Chain, Georgi Iliev editor, pp. 65-108, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-410-7

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание