Оригинал (Original)
Автори: Игнатов, Б. М.
Заглавие: „Ефективностни и екологични показатели при експлоатацията на котел П-62 изгарящ нискокачествени лигнитни въглища от басейна „Марица изток“
Ключови думи: Енергийни парогенератори, лигнитни въглища, екология

Библиография

  Издание

  , 2020, България, ISBN 978-619-91543-2-8
  Autors: Ignatov, B. M.
  Title: Efficiency and ecological indicators during boilers type P-62 operation, firing low calorific value lignites from “Maritsa east” coal basin
  Keywords: power boiler, gas turbine, efficiency, ecology

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, ISBN 978-619-91543-2-8

   Вид: монография/части от монография