Оригинал (Original)
Автори: Ташева, Р. П., Стефанов, И. Ж.
Заглавие: Релативиските прецесионни модели и параметрите на двойната рентгенова звезда 4U1728-34
Ключови думи: атол източници, неутронни звезди, квазипериодични осцилации

Абстракт: Идеята за едновременно възникващи квазипериодични осцилации в рентгеновия спектър на атол източника 4U 1728-34 служи като база за оценка на неговата маса и ъглов момент. Използваните релативисктки модели на прецесия - RP, RP1 и RP2 водят до оценка за масата твърде висока за неутронна звезда и среден по големина ъглов момент.

Библиография

  Издание

  Годишна университетска конференция на НВУ "Васил Левски",28-29 май 2020, том 3, стр. стр. 126, 2020, България, В.Търново, ISBN ISSN 1314-1937
  Autors: Tasheva, R. P., Stefanov, I. Z.
  Title: RELATIVSTIC PRECESSION MODELS AND THE PARAMETERS OF THE X-RAY BINARY 4U 1728-34
  Keywords: atoll sources, neutron stars, quasi-periodic oscillations

  Abstract: The idea for simultaneously occuring quasi-periodic oscillations in the X-ray spectrum of the atoll source 4U 1728-34 serve as a base for estimation of its mass as well as its angular momentum a. The relativistic precession models used – RP, RP1 and RP2 lead to mass assessments high for a neutron star and medium angular momenta.

  References

   Issue

   Annual University conference, vol. 3, pp. 126, 2020, Bulgaria, V.Tarnovo, ISBN ISSN 1314-1937

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание