Оригинал (Original)
Автори: Ташева, Р. П., Стефанов, И. Ж.
Заглавие: Приложение на моделите на изкривения диск и приливното разкъсване за изследване на атол източника 4U1728-34
Ключови думи: пулсари, квазипериодични осцилации, рентгенови спектри

Абстракт: Корелацията между долнатаL и горната U от двете високи честоти на квазипериодични осцилации (QPO) в рентгеновия спектър на atoll източника 4U 1728-34 служи като основа за изследване на неговите характеристики. Прилагането на геодезичните модели на изкривения диск (WD) и на приливното разкъсване (TD) съвместно с 2 теста водят до приемливи стойности за оптималната маса на централната неутронна звезда съчетано с големи стойности на минималното 2.

Библиография

  Издание

  „Дни на физиката в ТУ-София”, 28-30 май 2020, 2020, България, София, ISBN ISSN 1313-9576
  Autors: Tasheva, R. P., Stefanov, I. Z.
  Title: Application of the warped disk and tidal disruption models to the atoll source 4U1728-34
  Keywords: pulsars,quasiperiodic oscilations, X-ray spectra

  Abstract: The correlation between the lower L and the upper U high frequencies of the quasiperiodic oscillations (QPOs) in the X-ray spectrum of the attol source 4U 1728-34 is a base for investigation of its characteristics. The application of geodesic models of warped disk(WD) and tidal disruption (TD) together with the 2test leads to acceptable values of the optimal mass of the central neutron star along with large estimates for the minimal 2.

  References

   Issue

   Sofia, 2020, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание