Оригинал (Original)
Автори: Желязков, Ю. К.
Заглавие: Изследване на хибридна пасивна оптична мрежа при обмена на информация в активно-адаптивните електрически мрежи
Ключови думи: пасивна оптична мрежа, активно адаптивна мрежа мултиплексира

Абстракт: В настоящата статия е извършено изследване на хибридна пасивна оптична мрежа при обмена на информация в активно адаптивните електрически мрежи. Разгледани са пропускателна способност, честотните диапазони и бюджета на оптичната кабелна линия. Резултатите от изследването може да се използват като теоретична препоръка за избор и практическо изграждане на хибридни пасивни оптични мрежови инфраструктури за интелигентни мрежи.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените - Сливен, том 35, брой 2, стр. стр. 89-92, 2020, България, Сливен, Издателство на технически университет - София, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България – клон Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhelyazkov, Y. K.
  Title: Study of hybrid passive optical network in the exchange of information in active adaptive electrical networks
  Keywords: smart grids, passive optical network, time division multiplexing, wavelength division multiplexing, hybrid passive optical network.

  Abstract: In this paper, a study of a hybrid passive optical network in the exchange of information in Smart grid networks is performed. The perspectives for the development of TWDM PON technology are very high, as the use of optical amplifiers and adjustable optical components allows operators to deploy and develop passive optical networks with maximum flexibility. Administrators can choose the network development scenario that best suits their requirements. TWDM PON can co-exist with other PON technologies, enabling operators to develop and add new wavelengths to build new transmission channels in active adaptive electrical networks when the need arises. The results of the research can be used as a theoretical recommendation for selection and practical construction of hybrid passive optical network infrastructures for smart grids.

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists – Sliven, vol. 35, issue 2, pp. 89-92, 2020, Bulgaria, Sliven, TU - Sofia, ISSN 1311 2864

   Copyright Съюз на учените в България – клон Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание