Оригинал (Original)
Автори: Желязков, Ю. К., Василева, Е. П.
Заглавие: Създаване и изследване на програмни модели за въздействието на преходното затихване и електромагнитните смущения в кабелите с усукани двойки проводници в среда на Matlab/Simulink
Ключови думи: кабели с усукани двойки проводници, преходно затихване, елек

Абстракт: В настоящата статия е извършено моделиране и анализ на въздействието на преходното затихване и електромагнитната интерференция на кабели с усукани двойки проводници използвани при изграждането на комуникационните мрежи. Изследвана е производителността на система за предаване на данни с използването на кабели CAT5 при различни канални и шумови среди чрез компютърна симулация в среда на Simulink. Резултатите от анализа може да се използват при практическо изграждане на комуникационни системи използващи кабели с усукани двойки проводници при полагане на силови и комуникационни кабели в близки монтажни канали при средни стойности на товара и невъзможност от спазване на препоръките за минимални отстояния в кабелните мрежи.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените - Сливен, том 35, брой 1, стр. стр. 36-40, 2020, България, Сливен, "Обнова-БТ-СИЕ" ЕООД, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България – клон Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhelyazkov, Y. K., Vasileva, E. P.
  Title: Creation and analysis of software models for the impact of crosstalk and electromagnetic interference in twisted pair cables in Matlab/Simulink
  Keywords: twisted pair cables, crosstalk, electromagnetic interference.

  Abstract: In this paper, modeling and analysis of the impact of crosstalk and electromagnetic interference of twisted pair cables used in the construction of communication networks is performed. The performance of a data transmission system using CAT5 cables in different channel and noise environments was investigated by computer simulation in Simulink environment. The results of the analysis can be used in practical construction of communication systems using twisted pair cables when laying power and communication cables in nearby installation channels at average load values and inability to comply with the recommendations for minimum distances in cable networks.

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists – Sliven, vol. 35, issue 1, pp. 36-40, 2020, Bulgaria, Sliven, Obnova-BT-SIE, ISSN 1311 2864

   Copyright Съюз на учените в България – клон Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание