Оригинал (Original)
Автори: Желязков, Ю. К.
Заглавие: Изследване и анализ на влиянието на електромагнитната интерференция на предавателните параметри на кабели с усукани двойки проводници използвани при изграждането на комуникационните мрежи
Ключови думи: кабели с усукани двойки проводници, електромагнитна интерфер

Абстракт: В настоящата статия е извършено изследване и анализ на влиянието на електромагнитната интерференция на предавателните параметри на кабели с усукани двойки проводници използвани при изграждането на комуникационните мрежи. Въздействието на външен източник на ЕМИ върху мрежовия трафик при различни видове кабели е изследвано при различни отстояния от източника на смущение. Резултатите от анализа може да се използват при практическо изграждане на комуникационни системи използващи кабели с усукани двойки проводници и подобряване на скоростите на предаване на данни с минимални загуби на пакети.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените - Сливен, том 34, брой 1, стр. стр. 30-34, 2019, България, Сливен, "Обнова-БТ-СИЕ" ЕООД, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България – клон Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhelyazkov, Y. K.
  Title: Survey and analysis of the influence of electromagnetic interference on transmission parameters of twisted pair cables used in the construction of communication networks
  Keywords: twisted pair cables, electromagnetic interference, IEEE 802.3 Ethernet.

  Abstract: In this paper, are made research and analyzes of the influence of electromagnetic interference on the transmission parameters of twisted pair cables used in the construction of communication networks. The impact of an external source of EMI on network traffic on different types of cables has been studied at different distances from the source of interference. The results of the analysis can be used in the practical construction of communication systems using twisted pair cables and the improvement of data transmission rates with minimal packet losses.

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists – Sliven, vol. 34, issue 1, pp. 30-34, 2019, Bulgaria, Sliven, Obnova-BT-SIE, ISSN 1311 2864

   Copyright Съюз на учените в България – клон Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание