Оригинал (Original)
Автори: Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К.
Заглавие: Проектиране и изследване на дуплексен, честотно манипулиран модем, изграден на базата на FX469, за обмен на телеметрична информация в комуникационните системи
Ключови думи: честотно манипулиран модем, радиомрежа за обмен на данни.

Абстракт: В настоящата статия е извършено проектиране и изследване на дуплексен, честотно манипулиран модем, изграден на базата на FX469, за обмен на телеметрична информация в комуникационните системи. Устройството може да се използва в различни разпределени системи за свързване на компютър с отдалечени обекти или за предаване на данни от сензори към компютър по радиовръзка или по проводна връзка. Резултатите от разработката може да се използват при практическо изграждане на системи за дистанционен обмен на данни в комуникационните системи.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените - Сливен, том 33, брой 1, стр. стр. 24-28, 2018, България, Сливен, "Обнова-БТ-СИЕ" ЕООД, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България – клон Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nyagolov, D. A., Zhelyazkov, Y. K.
  Title: Design and study of a full-duplex, FFSK modem built on the FX469 basis for the exchange of telemetric information in communication systems
  Keywords: FFSK modem, radio network for data exchange.

  Abstract: In this paper, a full-duplex, FFSK modem built on the FX469 basis, was designed and tested to exchange telemetry information in communication systems. The device can be used in a variety of distributed systems to connect a computer to remote objects or to transmit data from sensors to a computer over a radio or a wired connection. The results of the development can be used in the practical construction of systems for remote data exchange in communication systems.

  References

   Issue

   Announcements of Union of Scientists - Sliven, vol. 33, issue 1, pp. 24-28, 2018, Bulgaria, Sliven, Obnova-BT-SIE, ISSN 1311 2864

   Copyright Съюз на учените в България – клон Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание