Оригинал (Original)
Автори: Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К.
Заглавие: Моделиране и изследване на технологичните процеси в тръбен топлообменник, свързани с избора на структура и закон за регулиране в САУ на барабанна сушилня за инертни материали
Ключови думи: САР, тръбен топлообменник

Абстракт: В настоящата статия е извършен анализ и синтез на едноконтурна и каскадна САР на температурата в тръбен топлообменник, който е основен модул от барабанна сушилня за инертни материали при производството на естествени и синтетични строителни смеси и лепила. Изследван е управляващ алгоритъм за регулиране на положението на работния орган в структурата на подчинен контур за контрол и регулиране температурата на сушене, свързана с отчитане на положението на дозатора в линия за обработка и пакетиране на силикатни строителни смеси. Извършените изследвания на предложеното теоретико - практическо решение са свързани с повишаване на точността на регулиране на технологичните параметри в споменатото производство, като прототипа на устройството е в процес на тестване и изпитание в конкретна поточна линия за реализирането на заложените технологични цикли.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ - Сливен, том 1, брой 3, стр. стр. 26-33, 2013, България, Сливен, ТУ - Сливен, ISSN 1312-3920

  Издателските права се държат от Известия на ТУ - Сливен

  Autors: Nyagolov, D. A., Zhelyazkov, Y. K.
  Title: Modeling and research of the technological processes in a tubular heat exchanger, related to the choice of structure and regulation law in a SAC of a drum dryer for aggregates
  Keywords: SAR, heat exchanger,

  Abstract: In the present article, an analysis and synthesis of a single-circuit and cascade SAR of the temperature in a tubular heat exchanger, which is the main module of a drum dryer for aggregates in the production of natural and synthetic construction mixtures and adhesives. A control algorithm for regulating the position of the working body in the structure of a subordinate contour for control and regulation of the drying temperature, related to taking into account the position of the dispenser in the line for processing and packaging of silicate construction mixtures, has been studied. The performed researches of the proposed theoretical and practical solution are related to increasing the accuracy of regulation of the technological parameters in the mentioned production, as the prototype of the device is in the process of testing and testing in a specific production line for the realization of the set technological cycles.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sliven, vol. 1, issue 3, pp. 26-33, 2013, Bulgaria, Sliven, TU-Sliven, ISSN 1312-3920

   Copyright Известия на ТУ - Сливен

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание