Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Основи на мениджмънта - сборник
Ключови думи: мениджмънт, задачи за изпълнение, проблемни ситуации

Абстракт: Ръководството е предназначено за студентите и за всички, изучаващи тази дисциплина.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 130, 2014, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-160-268-1
  Autors: Geraskova, O. D.
  Title: Basics of Management - collection
  Keywords: management, task to perform, problem situations

  Abstract: Collection is for students and all who teach this discipline.

  References

   Issue

   1, pp. 130, 2014, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-160-268-1

   Вид: ръководство