Оригинал (Original)
Автори: Мацанков, М. И.
Заглавие: Краткосрочно прогнозиране на електрическите товари
Ключови думи: електрически мрежи, електрически товари, прогнозиране

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 105, 2019, България, София, ТУ - София, ISBN ISBN: 978-619-167-357-5
  Autors: Matsankov, M. I.
  Title: Short-term forecasting of electrical loads
  Keywords: electrical networks, electrical loads, forecasting

  References

   Issue

   , pp. 105, 2019, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-357-5

   Цитирания (Citation/s):
   1. Неделчева С., С. Славов. Характерни особености при изпълнение на защитата в разпределителни мрежи с децентрализирани производители на електроенергия. ISSN 1312-3920. Известия на ТУ – Сливен № 4, 2019, стр. 15-19. - 2019 - в български издания
   2. Неделчев Н., С.Славов. Принципи за изграждане на цифровите релейни защити в разпределителни мрежи с децентрализирани производители на електроенергия. Известия на ТУ – Сливен №3, 2019, стр. 48 – 54. - 2019 - в български издания

   Вид: монография/части от монография