Оригинал (Original)
Автори: Неделчева, С. И., Мацанков, М. И.
Заглавие: Ръководство за курсово проектиране по комутационна и защитна техника
Ключови думи: токове на късо съединение

Библиография

  Издание

  ТУ - София, 2019, България, София, ТУ - София, ISBN ISBN: 978-619-167-390-2.
  Autors: Nedelcheva, S. I., Matsankov, M. I.
  Title: Guide for course design in switching and protection equipment
  Keywords: short circuit currents

  References

   Issue

   TU - Sofia, 2019, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-390-2.

   Вид: ръководство