Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С.
Заглавие: Вредни за околната среда продукти при газификация и изгаряне на твърди биогорива
Ключови думи: фини прахови частици, SEM/EDS, XRF, XPS, EPR анализи

Абстракт: Монографичният труд е посветен на охарактеризиране на вредни за околната среда продукти, емитирани по време на оползотворяване посредством процеси на газификация и изгаряне на различни видове твърди биогорива, произведени от биомаса, налични на българския пазар. Използвани са както директен (оптичен) метод, така и индиректен (гравиметричен) метод за измерване на фини прахови частици (ФПЧ). В рамките на монографията са представени резултати от химичното охарактеризиране както на ФПЧ, попадащи под европейското и българското законодателство (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), така и на такива извън него, но с доказано вредно влияние върху здравето на човека - ултрафини прахови частици (ФПЧ1, ФПЧ0,65 и ФПЧ0,26). За охарактеризиране на образците с прахови частици са използвани недеструктивни методи за анализ - SEM/EDS, XRF, XPS и EPR.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 200, 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-575-9
  Autors: Petrova, T. S.
  Title: Environmentally harmful products during gasification and combustion of solid biofuels
  Keywords: particulate matter, SEM/EDS, XRF, XPS, EPR analyses

  Abstract: The monographic work is devoted to the characterization of environmentally harmful products emitted during the utilization processes (gasification and combustion) of various types of solid biofuels produced from biomass available on the Bulgarian market. Two methods, direct (optical) and indirect (gravimetric, i.e. filter based), were used for measuring of particulate matter (PM). The monograph presents the results of the chemical characterization of both types of PM - falling under European and Bulgarian legislation (PM10 and PM2.5) and ultrafine PM which have a proven harmful effect on human health (PM1, PM0.65 and PM0.26). Non-destructive methods of analysis were used to characterize the samples with particulates - SEM/EDS, XRF, XPS and EPR.

  References

   Issue

   , pp. 200, 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-575-9

   Вид: монография/части от монография