Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Т. Г.
Заглавие: Организация и особености на чуждоезиковото обучение във висшите технически училища на романоезичните страни
Ключови думи: департаменти за чуждоезиково обучение, ключови компетентност

Абстракт: Статията разглежда ролята и характерните особености на обучението по чужди езици във висшите технически училища на романоезичните страни. В обобщаващ план се прави преглед на обхвата на предлаганите езици, на хорариума, учебните планове и статута на учебната дисциплина (задължителна или избираема). Анализират се също така методите на преподаване, формите на тестуване, използваните учебници и учебни пособия. Особен акцент се поставя върху усвояваните от студентите знания, умения и компетенции при преподаването на чужд език за специални цели. В нашето динамично променящо се съвремие, базирано на нови технологии, бързодостъпна и изобилстваща информация, преподаването на чужд език се превръща в предмет от интердисциплинарен характер, и наличието единствено на лингвистични познания е недостатъчно. Те трябва да бъдат развивани успоредно с редица допълнителни умения, като умения за ефективно общуване в мултидисциплинарна и мултикултурна среда, креативност, критично мислене, автономност и т.н

Библиография

  Издание

  Техники и технологии в чуждоезиковото обучение и висшето образование, том I, брой 1, стр. стр. 41-48, 2020, България, София, Издателство на Технически университет - София, ISSN 2683-0876
  Autors: Todorov, T. G.
  Title: Organisation and Specific Features of Foreign Language Teaching in Technical Universities of Romance-speaking Countries
  Keywords: departments of foreign languages and cultures, key competences, foreign language for general purposes, foreign language for specific purposes, interactive teaching

  Abstract: The present paper outlines the role and the main features of FLT in technical universities of Romance-speaking countries in Europe. It discusses a number of related aspects, such as the scope of the languages taught, the number of academic hours, the course status (compulsory or elective). The author also analyses the adopted teaching methodology, the forms of testing and the type of coursebooks used. Special attention is given to the variety of competences the students are expected to acquire as an outcome of their academic courses in a foreign language for specific purposes. In our dynamic world, based on technology, information and global communication, FLT has become an interdisciplinary subject where the linguistic competence needs to be developed in parallel with mastering a wide range of essential academic, business and “soft’’ skills, such as effective communication in a multidisciplinary and multicultural environment, creativity, critical thinking, etc.

  References

   Issue

   Techniques and Technologies in Foreign Language Teaching and Higher Education, vol. 1, issue 1, pp. 41-48, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 2683-0876

   Вид: статия в списание