Оригинал (Original)
Автори: Грасиани, Б. С.
Заглавие: Изследване и настройка на регулатор по графо-аналитичен метод към обект от втори ред
Ключови думи: комплексна равнина, система за управление, бързодействие

Абстракт: В настоящата разработка се предлага настройка на регулатор, из-ползвайки графо-аналитичен метод в комплексната равнина. Разглеждат се също така и различните конфигурации относно разположението на нулите и полюсите спрямо тези на обекта. Изследват се настроените регулатори, като те се включват в системи за управление и се анализират някои от по-ка¬зателите за качество на една система за автоматично управление.

Библиография

  Издание

  , том 70, брой 2, стр. стр. 28-36, 2020, България, Созопол, Технически Университет София, ISSN 1311-0829
  Autors: Grasiani, B. S.
  Title: Survey and adjustment of controller of a graph-analytical method to a second order object
  Keywords: complex plane, control systems, quick response

  Abstract: This paper proposes to adjust the controller using a graph-analytical method in the complex plane. The various configurations regarding the location of zeros and poles to those of the object are also considered. Adjusted controllers are surveyed, such as they are integrated into control systems and some of the quality indicators of an automatic control system are analyzed.

  References

   Issue

   , vol. 70, issue 2, pp. 28-36, 2020, Bulgaria, Sozopol, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание