Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С.
Заглавие: Уеб услуги: сигурност на ниво XML
Ключови думи: уеб услуги, сигурност, XML, цифрово подписване, криптиране

Абстракт: Развитието на Интернет технологиите и увеличеният транзакционен и комуникационен обмен през уеб води до използване на уеб услуги за различни цели. Освен поставените изисквания за функционалност и ефективност, още от уеб услугите се изисква да бъдат сигурни. Това се постига чрез прилагане на технологии като: цифрово подписване, криптиране на данните, използване на инфраструктура от публични ключове и други. Целта на статията е да обобщи и анализира технологиите, подпомагащи реализирането на сигурни уеб услуги на ниво XML, въз основа на препоръките, дадени в спецификациите XML Encryption и XML Signature.

Библиография

  Издание

  Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", брой 1, стр. стр. 107-114, 2015, България, Варна, ТУ-Варна, ISBN ISSN 1312-3335

  Издателските права се държат от ТУ-Варна

  Autors: Ivanova, M. S.
  Title: Web Services: Security at XML level
  Keywords: web services, security, XML, digital signing, encryption

  Abstract: The development of Internet technologies and increased transactional and communication exchange via web leads to web services’ usage in different areas. A wide range of requirements are addressed to web services, including requirements for functionality, efficacy and security. Secure web services could be realized through applying of technologies like: digital signing, encryption, usage of public key infrastructure, others. The aim of the paper is to summarize and analyze the technologies supporting realization of secure web services at XML level on the basis of recommendations given by XML Encryption and XML Signature specifications.

  References

   Issue

   Third Scientific International Conference Computer Sciences and Engineering, issue 1, pp. 107-114, 2015, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISBN ISSN 1312-3335

   Copyright ТУ-Варна

   Вид: пленарен доклад в международен форум