Autors: Tsenev, V. P., Filipov, F. I., Irina Petrova.
Title: Method for improvement quality of mechanical assembly of precise electrical contacts
Keywords: quality, contact

References

    Issue

    ISSE 2006, 2006, Germany, ISBN ISBN 9786197066159

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание