Autors: Tsenev, V. P., Filipov, F. I.
Title: Electrical solidity test for height-temperature protective layers
Keywords: test, solidity, protective layer

References

    Issue

    ISSE 2006, 2006, Germany, ISBN ISBN 978619706615

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание