Оригинал (Original)
Автори: Неделчева, С. И., Мацанков, М. И., Райков, К. В.
Заглавие: Ръководство за кусово проектиране по електромагнитни преходни процеси
Ключови думи: късо съединение, преходни процеси

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 80, 2020, България, София, ТУ - София, ISBN ISBN 978-619-167-424-4
  Autors: Nedelcheva, S. I., Matsankov, M. I., Raykov, K. V.
  Title: Guide for piece design in electromagnetic transients
  Keywords: short circuit, electromagnetic transients

  References

   Issue

   , pp. 80, 2020, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISBN 978-619-167-424-4

   Вид: ръководство