Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П., Видеков, В. Х.
Заглавие: Прилагане на електронни средства в условията на Тотално управление на качеството
Ключови думи: качество, обучение

Библиография

  Издание

  XХIV ННСМУ „Метрология и Метрологично Осигуряване 2014“, 2014, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-9126
  Autors: Tsenev, V. P., Videkov, V. H.
  Title: Application of electronic means in the conditions of Total quality management
  Keywords: quality, training

  References

   Issue

   MMO 2014, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-9126

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание