Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: Обучение по Тотално управление на качеството за по-ефективно производство
Ключови думи: обучение, качество

Библиография

  Издание

  XХIV ННСМУ „Метрология и Метрологично Осигуряване 2014“, 2014, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-9126
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: Total quality management training for more efficient production
  Keywords: traning, quality

  References

   Issue

   MMO 2014, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-9126

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание