Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П., Видеков, В. Х., Младен Митов., Анна Банкова., Алексей Стратев., Васил Атанасов.
Заглавие: Повърхностен монтаж с елементи за монтаж в проходни отвори
Ключови думи: SMD, PiP

Библиография

  Издание

  XХIV MНТК „АДП 2015“, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN - 1310 -3946
  Autors: Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Mladen Mitov., Anna Bankova., Aleksey Stratev., Vasil Atanasov.
  Title: Surface mounting with mounting elements in through holes
  Keywords: SMD, PiP

  References

   Issue

   ADP 2015, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN - 1310 -3946

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание