Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П., Видеков, В. Х., Анна Банкова., Младен Митов., Алексей Стратев.
Заглавие: Определяне на някои гранични времена в PiP технологията при повърхностния монтаж
Ключови думи: SMD, PiP, гранични вренена

Библиография

  Издание

  XIII Национална конференция с международно участие "Електроника 2016", 2016, България, София, ISBN ISSN 1313-3985
  Autors: Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Anna Bankova., Mladen Mitov., Aleksey Stratev.
  Title: Determination of some limit times in PiP technology in surface mounting
  Keywords: SMD, PiP, time

  References

   Issue

   Elektronics 2016, 2016, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1313-3985

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание