Autors: Tsenev, V. P., Videkov, V. H.
Title: Approach to reduce PCB distortion after heat treatment for soldering with reflow process
Keywords: reflow, soldering, disrortion

References

    Issue

    XXIX International Scientific Conference Electronics - ET2020", 2020, Bulgaria, DOI: 10.1109/ET.2020.9238213

    Цитирания (Citation/s):
    1. М.В. Храмцов, А.М. Заболоцкий, “ Устройства подогрева электронной компонентной базы радиоэлектронной аппаратуры в условиях отрицательных температур”, ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ, Доклады ТУСУР, 2022, том 25, No 3, DOI: 10.21293/1818-0442-2022-25-3-28-36 - 2022 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus