Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА БЪРЗО АСЕМБЛИРАНЕ НА ОСНОВИ ЗА ДАТЧИЦИ
Ключови думи: вибробункер, вибрационен фидер, автоматичен контрол, цикличн

Библиография

  Издание

  XХVIII MНТК „АДП-2019”, 2019, България, Созопол, ISBN ISSN - 1310 -3946
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: AUTOMATIC MACHINE FOR QUICK ASSEMBLY OF SENSOR BASES
  Keywords: vibrating hopper, vibrating feeder, automatic control, cyclic time, productivity

  References

   Issue

   ADP 2019, 2019, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN - 1310 -3946

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание