Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: АВТОМАТИЧНО МАРКИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ В РОБОТЕН КОМПЛЕКС ЗА АСЕМБЛИРАНЕ НА ДАТЧИЦИ
Ключови думи: робот, комплекс, лазерно маркиране, циклично време, производ

Библиография

  Издание

  XХVIII MНТК „АДП-2019”, 2019, България, Созопол, ISBN ISSN - 1310 -3946
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: AUTOMATIC MARKING OF PRODUCTS IN A ROBOTIC COMPLEX FOR ASSEMBLY OF SENSORS
  Keywords: robot, complex, laser marking, cyclic time, productivity

  References

   Issue

   ADP 2019, 2019, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN - 1310 -3946

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание