Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Е. А., Горанов, П. В.
Заглавие: Ръководство за упражнения и курсова работа по Инженерна графика и CAD
Ключови думи: Ръководство, основи на конструирането, CAD

Абстракт: Ръководството е предназначено за изпълнение на задачи за лабораторни упражнения и курсова работа по дисциплината „Основи на конструирането и CAD“, която се изучава от студентите от специалност „Приложна физика и компютърно моделиране“, Факултет по приложна математика и информатика, редовно обучение, и „Автотранспортна техника“ на Транспортен факултет, задочно обучение, в Техническия университет – София. Ръководството се състои от 2 части:  първата част съдържа задачи за лабораторни упражнения и самостоятелна подготовка. Целта на тези упражнения е да се затвърдят знанията на студентите, получени от лекционния курс по дисциплината. Решенията на задачите се изпълняват с молив и чертожни инструменти в ръководството. Усвояването на материала от тази част е предпоставка за успешното решаване на курсовите задачи и контролните работи от текущия контрол;  втората част съдържа курсови задачи, разработени в 16 варианта, като към съответната задача е представено примерно изпълнение.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 67, 2021, България, София, Стилует, ISBN 978-619-194-065-3

  Издателските права се държат от авторите

  Autors: Todorova, E. A., Goranov, P. V.
  Title: Engineering Graphics and CAD workbook and course assignments
  Keywords: workbook, fundamentals of design, CAD

  Abstract: The workbook is designed to perform tasks for laboratory exercises and course work on the subject "FD and CAD", which is studied by students majoring in "Applied Physics and Computer Modeling", Faculty of Applied Mathematics and Informatics, full-time training, and "Autotransport machinery" at the Faculty of Transport, part-time training, at the Technical University - Sofia. The workbook consists of 2 parts:  the first part contains tasks for laboratory exercises and self-preparation. The purpose of these exercises is to consolidate the knowledge of students obtained from the lecture course. The solutions of the tasks are performed with a pencil and drawing tools in the workbook. The mastering of the material from this part is a prerequisite for the successful solution of the course tasks and the control works from the current control  the second part contains course assignments, developed in 16 variants, and an exemplary implementation is presented to the respective assignment.

  References

   Issue

   , pp. 67, 2021, Bulgaria, Sofia, Stiluet, ISBN 978-619-194-065-3

   Copyright авторите

   Вид: ръководство