Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: ОПТИМИЗИРАНЕ НА АСЕМБЛИРАНЕТО НА КАМЕРА ЗА ДИМЕН ДЕТЕКТОР С ЦЕЛ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ И
Ключови думи: камера, фотоприемник, фотоизлъчвател, формиране, фиксиране

Библиография

  Издание

  XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и Метрологично Осигуряване 2016“, 2016, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-9126
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: OPTIMIZATION OF THE ASSEMBLY OF A SMOKE DETECTOR CHAMBER FOR THE PURPOSE OF STABILIZATION OF PARAMETERS AND
  Keywords: camera, photodetector, photo emitter, forming, fixing

  References

   Issue

   MMO 2016, 2016, Bulgaria, Sozool, ISBN ISSN 1313-9126

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание