Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО АСЕМБЛИРАНЕ НА КАМЕРА ЗА ДИМЕН ДЕТЕКТОР
Ключови думи: детектор, камера, асемблиране, автоматично

Библиография

  Издание

  XХV MНТК „АДП-2016”, 2016, България, Созопол, ISBN ISSN 1310 -3946
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: AUTOMATED ASSEMBLY OF SMOKE DETECTOR CHAMBER
  Keywords: sensor, camera, assembly, automatic

  References

   Issue

   ADP 2016, 2016, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1310 -3946

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание