Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: ПОДРЕДЕНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РОБОТИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯ НА ТОТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (ТУК)
Ключови думи: lean manufacturing, production cyclical time, productivity, robot, quality.

Библиография

  Издание

  International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 2015, България, София, ISBN ISSN 1313-1850
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: LEAN MANUFACTURING APPLYING FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF ROBOT ELECTRONIC PRODUCTION IN THE CONDITION OF TOTAL QUALITY MANAGING (TQM)
  Keywords: lean manufacturing, production cyclical time, productivity, robot, quality.

  References

   Issue

   AUTOMATICS AND INFORMATICS’15, 2015, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1313-1850

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание