Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: Подредено производство” (Lean manufacturing) за повишаване ефективността на конвейерно машинно електронно производство в условия на Тотално управление на качеството(ТУК)
Ключови думи: lean manufacturing, циклично време за производство, производителност, качество.

Библиография

  Издание

  SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE INNOVATIONS IN ENGINEERING, 2015, България, Варна, ISBN ISSN 1310-3946
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: Lean manufacturing ”to increase the efficiency of conveyor machine electronic production in terms of Total Quality Management (TQM)
  Keywords: lean manufacturing, cyclic production time, productivity, quality.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE INNOVATIONS IN ENGINEERING, 2015, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1310-3946

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание