Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: Прилагане на метода „Подредено производство“ (Lean Manufacturing) за повишаване ефективността на дискретно електронно производство в условията на Тотално управление на качеството (ТУК)
Ключови думи: lean manufacturing, циклично време за производство, конвейер, качество.

Библиография

  Издание

  ММО 2015, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-9126
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: Application of the method "Lean Manufacturing" to increase the efficiency of discrete electronic production in terms of Total Quality Management (TQM)
  Keywords: lean manufacturing, cyclic production time, conveyor, quality.

  References

   Issue

   MMO 2015, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-9126

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание