Оригинал (Original)
Автори: Василева, Б. В.
Заглавие: Усъвършенстване на презентационните умения на английски език на студентите от инженерните специалности от ТУ София – как да им се съдейства успешно да представят идеите си
Ключови думи: умения за критично мислене, подготовка и изнасяне на презент

Абстракт: Академичната презентация, която се използва като средство за обучение и оценяване по английски език в четвърти семестър в Техническия университет в София предоставя богати възможности на студентите да обогатят и задълбочат знанията и комуникативните си умения по чужд език. Основна задача на изследването е да се идентифицират характерните проблемни за обучаемите аспекти при изготвянето и изнасянето на презентация на специфична за професионалната им насоченост тема. За целта се използва качествен метод на изследване и получените резултати се анализират дескриптивно. Информацията бе събрана чрез анкети, интервюта, тестове и чек листове, попълнени от студентите и преподавателя. След проведените дискусии с участниците се изясни, че въпреки наличието на основни теоретични познания относно жанра на презентацията, студентите срещат проблеми при подбора и структурирането на съдържанието, представянето на техническата информация и терминология, както и отразяването й във визуалните средства

Библиография

  Издание

  Сборник, том 1, брой 1, стр. стр. 61-62, 2020, България, София, Издателство на Техническия Университет, ISSN 2683-0876
  Autors: Vassileva, B. V.
  Title: Developing Presentation Skills in English of Engineering Students – How To Help Them Get Their Ideas Across Successfully
  Keywords: research and critical thinking skills, presentation skills, communicative competences, foreign language skills

  Abstract: The academic presentation used as a training and assessment tool at the end of the fourth semester in the English classes at the Technical University in Sofia provides an ample opportunity for the students to expand their communicative competences and foreign language skills. The development of oral presentation skills is an essential component in academic education and it also prepares them for their future careers. The main aim of the study is to identify the problems which engineering students face when they need to design and deliver a presentation in the academic or professionally oriented context in order to help them enhance the skills necessary for the efficient and the effective realization of the task. For this purpose qualitative research method was used and the acquired data was descriptively analysed. The information collected through interviews, questionnaires, peer checklists, assessment forms, and class discussions of specific aspects of the delivered presentations

  References

   Issue

   magazine, vol. 1, issue 1, pp. 61-62, 2020, Bulgaria, Sofia, TU- Sofia, ISSN 2683-0876

   Вид: статия в списание