Оригинал (Original)
Автори: Дуракова, А., Василева, А. Л., Кръстева, Р., Янакиева, В., Вранчева, Р.
Заглавие: Брашно от субтропичен плод Лукума (Pouteria Lucuma)
Ключови думи: Лукума (Pouteria Lucuma), субтропичен плод, биологично актив

Абстракт: В настоящото изследване са получени резултати за физикохимичния състав на брашно от Лукума (Pouteria Lucuma): влажност 9,71%, белтъци 3,83%, пепелно съдържание 2,22 %, въглехидрати 81,69% и мазнини 2,55%. Определена е антиоксидантната активност посредством четири различаващи се по механизъм и начин на действие метода: DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC, изразени като mM TE/g екстракт and mM TE/g брашно. Анализиран е мастно-киселинният профил на брашното от субтропичния плод Лукума (Pouteria Lucuma), отчитащ съдържание на 14 мастни киселини от палмитино-олеинов тип. Палмитиновата киселина – 30,93%, олеинова киселина – 25,43% и линоленова киселина – 16,64%.

Библиография

  Издание

  Хранително-вкусова промишленост, том 7, стр. стр. 32-35, 2019, България, София, КООП „ХВП”, ISSN 1311-0179

  Издателските права се държат от КООП „ХВП”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Durakova, A., Bogoeva, A. L., Krasteva, R., Yanakieva, V., Vrancheva, R.
  Title: Flour of subtropical fruit Lukuma (Pouteria Lucuma)
  Keywords: Lucuma, Subtropical Fruit, Bioactive Compounds, Antioxidant Activity, Fatty Acids Composition

  Abstract: The current scientifi c research presented the physicochemical parameters of Lucuma (Pouteria Lucuma) powder: moisture content – 9.71%, proteins – 3.83%, ash content – 2.22%, carbohydrates – 81.69% and fat content– 2.55%. Antioxidant activity of the fl our was determinated with four analytical methods diff er in mechanism and reaction conditions, namely DPPH, ABTS, FRAP and CUPRAC. The results were expressed as mM TE/g extract and mM TE/g fl our. It was analyzed a fatty acid composition of subtropical fruit – Lucuma (Pouteria Lucuma), where we were reported fourteen acids of type palmitoleic - palmitic acid – 30.93%, oleic – 25.43% and linolenic acid – 16.64%

  References

   Issue

   Food processing industry magazine, vol. 7, pp. 32-35, 2019, Bulgaria, Sofia, Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost”, ISSN 1311-0179

   Copyright КООП „ХВП”

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science