Оригинал (Original)
Автори: Дуракова, А. Г., Василева, А. Л., Янакиева, В. Б., Вранчева, Р. З.
Заглавие: Сорбционни характеристики, антиоксидантна активност и съхранение на гроздови семки след алкохолна ферментация при винопроизводство
Ключови думи: гроздови семки, биоактивни съставки, физико-химични показате

Абстракт: В настоящия анализ са опредени физико-химичните показатели – влажност (12.11%), белтъци (9.41%), пепели (2.54%), въглехидрати (54.14%) и мазнини (21.80 %) на български гроздови семки – енологичен суб-продукт, които е извлечен след алкохолна ферментация. Изследвана е антиоксидантната активност посредством четири метода основани на улавяне на свободни радикали (DPPH и ABTS методи) и способността за редукция на железни и медни йони (FRAP и CUPRAC методи). Получените резултати от тях са изразени като mM TE/g екстракт и mM TE/g суха проба гроздови семки. Определени са сорбционните характеристики при осем различни относителни влажности на въздуха в диапазона от 0.1 до 0.9 и три температури 10, 25 и 40°С. Получените резултати на мономолекулна влажност за процеса адсорбция са между 2.46% и 4.03% и процеса на десорбция – 2.34% и 4.96%. За описание на сорбционните изотерми на гроздовите семки е препоръчан модифицирания модел на Henderson. Проследено е три месечно експериментално складово съхран

Библиография

  Издание

  Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, Сборник доклади, стр. стр. 140-146, 2018, България, Пловдив, ISSN 2367- 8569

  Издателските права се държат от Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, Сборник доклади

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Durakova, A. G., Bogoeva, A. L., Yanakieva, V. B., Vrancheva, R. Z.
  Title: Sorption characteristics, antioxidant activity and storage study of grape seeds – natural winary by-product
  Keywords: grape seeds, bioactive compounds, physico-chemical parameters, antioxidant activity, sorption isotherms, storage

  Abstract: The objectives of this study was to determine the physico-chemical parameters of moisture content (12.11%), proteins (9.41%), ash content (2.54%), carbohydrates (54.14%) and lipids (21.80%) of Bulgarian grape seeds – a post-fermentation by-product in winemaking. Antioxidant activity was investigated using four free radical capture methods (DPPH and ABTS methods) and the ability to reduce iron and copper ions (FRAP and CUPRAC methods). The results obtained are expressed as mM TE / g extract and mM TE / g dry sample of grape seeds. Sorption characteristics were determined for eight different relative humidities in the range of 0.1 to 0.9 and for three temperatures 10, 25 and 40°С. The results of the monolayer content for the adsorption process are between 2.46% and 4.03% and for the desorption process is 2.34% and 4.96%. A modified Henderson model is recommended for describing sorption isotherms of grape seeds. Three months storage study was investigated in conditions – temperature of 1

  References

   Issue

   Youth forums "Science, Technology, Innovation, Business - 2018", pp. 140-146, 2018, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 2367- 8569

   Copyright Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес - 2018“, Сборник доклади

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум