Оригинал (Original)
Автори: Василева, А. Л.
Заглавие: Физикохимични показатели и гранулометричен състав на брашна от гроздови семки – източници на биологично активни компоненти
Ключови думи: : Биологично активни вещества, Гроздови семки, Брашно, Флейк

Абстракт: В настоящето научно изследване са определени физико-химични показатели и гранулометричен състав на брашна от гроздови семки - пълномаслено брашно от гроздови семки от български произход, обезмаслено брашно от гроздови семки от български произход и пълномаслени флейки от гроздови семки от български произход, получени чрез използването на конвенционални методи.

Библиография

  Издание

  Хранително-вкусова промишленост, том 2, стр. стр. 27-30, 2018, България, София, КООП „ХВП”, ISSN 1311-0179

  Издателските права се държат от КООП „ХВП”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Bogoeva, A. L.
  Title: Physico-chemical parameters and granulometric composition of grape seeds flours – source of bioactive compounds
  Keywords: Bioactive Compounds, Grape seeds, Flour, Flakes

  Abstract: The current scientifi c research is focused on determination of the physico-chemical parameters and granulometric composition of grape seeds fl ours, through conventional methods, i.e., full fat grape seeds fl our, defatted grape seeds fl our and full fat grape seeds fl akes.

  References

   Issue

   Food processing industry magazine, vol. 2, pp. 27-30, 2018, Bulgaria, Sofia, Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost”, ISSN 1311-0179

   Copyright КООП „ХВП”

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science