Оригинал (Original)
Автори: Дуракова, А. Г., Василева, А. Л.
Заглавие: Биологична активност на гроздови семки
Ключови думи: Грозде, гроздови семки, биологична активност, брашно от гроз

Абстракт: Гроздовите семки отделени след алкохолна ферментация при вино производството са богати на биологично активни вещества. Редица международни проучвания доказват благоприятния ефект върху човешкото здраве при редовна консумация на продукти, съдържащи гроздови семки. Ежедневната употреба може да се разгледа като преждевременна превенция срещу заболявания като рак, атеросклероза, висок холестерол, коронарна болест на сърцето и др. Брашното от гроздови семки е с висока антиоксидантна стойност, което е предпоставка за влагането му към широка гама хранителни продукти като обогатител. В статията е направен преглед върху научни източници потвърждаващи ползите и биологичната активност на гроздовите семки, брашното от гроздови семки и пълномаслени флейки от гроздови семки.

Библиография

  Издание

  Хранително-вкусова промишленост, том 8, стр. стр. 36-38, 2017, България, София, КООП „ХВП”, ISSN 1311-0179

  Издателските права се държат от КООП „ХВП”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Durakova, A. G., Bogoeva, A. L.
  Title: Bioactive compounds of Grape seeds
  Keywords: Grape, Grape seeds, Bioactive compounds, Grape seeds fl our, Grape seeds fl akes, Antioxidant Activity

  Abstract: Grape seeds – winery by-product, retrieved after alcoholic fermentation, are source rich in bioactive compounds. Several studies reported the favorable, protective and biological effects on human health of regular consumption of products containing grape seeds. Daily use could be considered as premature prevention against diseases such as cancer, arteriosclerosis, high cholesterol, coronary heart disease, and others. Due to the high amount of antioxidants, grape seeds fl our would be incorporated into food products as dietary supplement. The present paper is a review of scientifi c articles resources confi rming the benefi ts and bioactivity of grape seeds, grape seeds fl our and grape seeds fl akes

  References

   Issue

   Food processing industry magazine, vol. 8, pp. 36-38, 2017, Bulgaria, Sofia, Publishing house „Hranitelno-vkucova promishlenost”, ISSN 1311-0179

   Copyright КООП „ХВП”

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science