Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Е. И.
Заглавие: Темата „родното и чуждото“ в литературнообразователния дискурс в V-VII кл
Ключови думи: тематичен принцип на обучението, интертекстуални връзки и съ

Абстракт: Публикацията се съсредоточава върху определени аспекти на компетентностния подход в обучението по български език и литература, като представя актуален прочит на темата „родното и чуждото“. Темата е разгърната в литературните творби, изучавани във втори прогимназиален етап (V-VІІ кл.), като същевременно подготвя учениците за специализираната подготовка по учебната дисциплина в следващите два гимназиални етапа. Въз основа на обобщените тематични ядра на учебното съдържание, включено в учебните програми за целия образователен етап, както и на регламентираните образователни изисквания, е предложен методически модел за актуален прочит на изучаваните литературните текстове. В основата на методическата стратегия стои изграждането на нови смислови конструкти при интерпретацията на тематичната линия „родно-чуждо“, пораждащо „пред-разсъдък“/ „пред-знание“, благодарение на което гимназистът ще полага изучаваните литературни творби в мрежа от връзки, откриващи в творбата „безброй вписвания от

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на учените – Сливен, том 35, брой 2, стр. стр. 118-122, 2020, България, Сливен, Дидакта Консулт, ISSN 1311-2864

  Издателските права се държат от Дидакта Консулт

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petkova, E. I.
  Title: The topic "native and foreign" in the literary educational discourse in V-VII grades
  Keywords: : thematic principle for teaching literature, intertextual connections and correlations, literature curriculum

  Abstract: The publication focuses on certain aspects of the competence approach in the teaching of Bulgarian language and literature, presenting an up-to-date reading of the topic "native and foreign". The topic is developed in the literary works studied in the second junior high school stage (V-VII grades), while preparing students for specialized training in the discipline in the next two high school stages. Based on the generalized thematic cores of the educational content included in the curricula for the whole educational stage, as well as on the regulated educational requirements, a methodical model for up-to-date reading of the studied literary texts is proposed. The methodological strategy is based on building new semantic constructs in the interpretation of the thematic line "native-foreign", giving rise to "pre-reason" / "pre-knowledge", thanks to which the high school student will place the studied literary works in a network of connections finding in the work "countless entries from

  References

   Issue

   Bulletin of the Union of Scientists - Sliven, vol. 35, issue 2, pp. 118-122, 2020, Bulgaria, Sliven, Didakta Consult, ISSN 1311-2864

   Copyright Дидакта Консулт

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание