Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Е. И.
Заглавие: Литературното образование – между реално и виртуално (литературнообразователен дискурс в осми клас) //
Ключови думи: иновативни педагогически стратегии, учебни програми

Абстракт: Изследването е насочено към иновативни педагогически стратегии и методически модели.Анализирани са образователните изисквания (учебно съдържание, визирани компетентности в учебната програма), предопределящи „репертоара“ на преподаваното по литература в осми клас, неговата структура и съдържание. Разгледани са възрастовите и психологическите особености на осмокласниците, принадлежащи според съвременните изследователи към т. нар. „поколение Z“. Коментира се наложената промяна в отношенията „учител – ученик”, обусловена от разбиранията на теорията за процеса на обучение в информационната сфера – конективизма. Аргументирана е потребността от приложението на иновативни образователни модели, сред които „обърната класна стая“, чиято същност и специфики са пространно изложени. Представен е методически модел за приложение на метода на обърнатата класна стая при изучаването на автори и произведения, включени в новата учебна програма по литература за осми клас.

Библиография

  Издание

  Годишна университетска научна конференция. 28-29 май 2020, том 1, стр. стр. 267 – 275, 2020, България, Велико Търново, ВТ: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски", ISSN 1314-1937

  Издателските права се държат от ВТ: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petkova, E. I.
  Title: Literary education - between the real and the virtual (literary-educational discourse in eighth grade)
  Keywords: innovative pedagogical strategies, curriculum in literature

  Abstract: The research is focused on innovative pedagogical strategies and methodological models. The educational requirements (curriculum, targeted competencies in the curriculum), predetermining the "repertoire" of the literature taught in the eighth grade, its structure and content are analyzed. The age and psychological peculiarities of the eighth-graders, belonging according to the modern researchers to the so-called "generation Z", are considered. The imposed change in the relationship "teacher - student", due to the understanding of the theory of the learning process in the information sphere - connectivism. The need for the application of innovative educational models, including the "inverted classroom", whose nature and specifics are extensively presented, is argued. A methodical model for application of the inverted classroom method in the study of authors and works included in the new curriculum in literature for eighth grade is presented.

  References

   Issue

   Proceedings of the Annual University Scientific Conference. May 28-29, 2020., vol. 1, pp. 267 – 275, 2020, Bulgaria, VT, VT: Publishing Complex of NMU (National Military University) "Vasil Levski", ISSN 1314-1937

   Copyright ВТ: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание