Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Е. И.
Заглавие: Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7. кл.)
Ключови думи: учебна програма по литература за седми клас, български

Абстракт: Разработката представя методически идеи за пълноценен литературнообразователен дискурс в 7. кл. – класът, с който завършва основната образователна степен. Анализирана е новата учебна програма по литература за седми клас, като е поставен акцент върху същността на новите образователни изисквания – визираните социокултурни, литературни и комуникативни компетентности, изграждането на които конструира нови значения – плод на развитието на рефлексията и саморефлексията, развива критическото мислене. В съответствие с компетентностния подход е предложен методически модел за разчитане на литературния текст, в основата на който застават съвременните образователни подходи. Илюстрираният непресекващ диалог между класическите литературни текстове, генерираните от тях множество смисли, утвърждават тезата, че когато подходът провокира любознателността на седмокласниците, те „четат“.

Библиография

  Издание

  „Педагогически форум“, брой 2, стр. стр. 59-68, 2020, България, Ст.Загора, ДИПКУ - Ст. Загора, ISBN 1314- 7986.

  Издателските права се държат от „Педагогически форум“,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petkova, E. I.
  Title: The classical and the innovative in the literary education field at the end of the basic educational degree (in 7th grade).
  Keywords: seventh grade literature curriculum, Bulgarian literary texts, literary analysis and

  Abstract: The study presents methodological ideas for a full-fledged literary-educational discourse in the 7th grade - the class with which the basic educational degree ends. The new curriculum in literature for seventh grade is analyzed, emphasizing the essence of the new educational requirements - targeted socio-cultural, literary and communicative competencies, the construction of which constructs new meanings - the fruit of the development of reflection and self-reflection, develops critical thinking. In accordance with the competence approach, a methodological model for reading the literary text is proposed, which is based on modern educational approaches. The illustrated uninterrupted dialogue between the classical literary texts, the many meanings generated by them, confirm the thesis that when the approach provokes the curiosity of the seventh-graders, they "read".

  References

   Issue

   "Pedagogical Forum", issue 2, pp. 59-68, 2020, Bulgaria, St. Zagora, DIPKU- St. Zagora, ISBN 1314- 7986.

   Copyright „Педагогически форум“,

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание